To comply with COVID-19 restrictions, Derby Museums’ sites will remain closed while Derby is in Tier 3. From 3 December the Museum and Art Gallery shop will be open Thursday to Saturday 10.30am until 4pm. Please visit our News page and social media channels for further updates.
Museum and Art Gallery

Opening hours:

 • Monday Closed
 • Tuesday-Saturday 10.30am - 4.30pm
 • Sunday 12pm - 4pm

**Please note, reduced opening hours will be in operation during the Covid-19 crisis. The Museum & Art Gallery is closed on Mondays.

Find us at:

The Strand, Derby DE1 1BS
01332 641901
Plan your visitto Museum and Art Gallery
Museum of Making

Opening hours:

 • Monday-Sunday Closed

The building is currently closed to the public.

Find us at:

Silk Mill Lane, Derby DE1 3AF
01332 641901
Plan your visitto Museum of Making
Pickford's House

Opening hours:

 • Monday-Sunday Closed

**Pickford’s House is currently closed to the public due to the Covid-19 crisis, but we hope to be able to re-open again very soon. Please follow our News page for updates: www.derbymuseums.org/news

Find us at:

41 Friar Gate, Derby DE1 1DA
01332 715181
Plan your visitto Pickford's House

Cymrodyr Cymuned Greadigol DU / Creative Community Fellows UK

Click here to read this page in English/ Cliciwch yma i ddarllen y dudalen hon yn Saesneg 

Gall y celfyddydau a diwylliant fod yn rym pwerus i newid cymuned mewn ffordd gadarnhaol. Dyna pam mae angen cefnogi pobl greadigol sy’n cael eu galw i gryfhau eu cymunedau.

Gall ysgogi trawsnewidiad drwy’r celfyddydau a diwylliant fod yn frawychus, yn anodd ac yn aml yn unig. Mae Cymrodyr Cymuned Greadigol: y Deyrnas Unedig yn dod ag arloeswyr diwylliannol ynghyd i fod yn rhan o rywbeth mwy, i ddysgu sgiliau sy’n newid bywydau, ac i weld breuddwydion yn cael eu gwireddu.

Ffrwyth llafur partneriaeth hirdymor rhwng Amgueddfeydd Derby a NAS, sefydliad yn yr Unol Daleithiau sy’n meithrin ac yn cefnogi cymunedau amrywiol o arweinwyr diwylliannol, a’r Ganolfan Strategaeth Effaith Gymdeithasol ym Mhrifysgol Pennsylvania yw Cymrodyr Cymuned Greadigol y DU.  Daw darlithwyr a hwyluswyr y rhaglen o’r tri sefydliad hyn.

Mae’r rhaglen hon yn gyfuniad o brofiad dysgu ar-lein a phersonol sy’n cael ei chynnal o fis Hydref 2020 i fis Ionawr 2021, sy’n dod ag artistiaid, trefnwyr cymunedol, gweinyddwyr ac entrepreneuriaid o bob rhan o’r Deyrnas Unedig ynghyd i ymchwilio i offer a fframweithiau newydd a fydd yn cynorthwyo eu prosiectau celfyddydol a diwylliannol i ysgogi trawsnewidiad.  Mae’r daith yn dechrau gyda naw diwrnod o fyw a dysgu ochr yn ochr mewn amgylchedd tebyg i ganolfan ddeori yn Swydd Efrog, yna bydd pedwar mis o fodiwlau dysgu penodol ar-lein ac yna daw’r rhaglen i ben gyda thaith i’r Unol Daleithiau i gwrdd â charfan ryngwladol ehangach o Gymrodyr Cymuned Greadigol ac arloeswyr eraill yn un o ddigwyddiadau NAS (mae ffi rhaglen NAS, cost llety a chost y tocyn awyren yn cael eu talu fel rhan o’ch cymrodoriaeth).

Mae arweinwyr yn ffynnu pan fyddant yn deall eu cymunedau ac yn cysylltu â nhw. Maent yn creu partneriaethau â sefydliadau lleol eraill ac yn cymryd rhan mewn mentrau dinesig. Yn bwysicaf oll, maen nhw’n gwrando ar aelodau’r gymuned. Y math hwn o gysylltedd a pherthnasedd yw’r allwedd i ysgogi trawsnewidiad ffisegol neu gymdeithasol drwy’r celfyddydau.

A yw hyn yn eich disgrifio chi? Ydych chi’n gweithio i wneud eich cymuned yn iachach drwy’r celfyddydau a diwylliant? Gwnewch gais i fod yn Gymrawd Cymuned Greadigol! Oes gennych chi gwestiwn? Cysylltwch â ni ar info@artstrategies.org.

 

 

Rydych yn…  ysgogi newid creadigol yn eich cymuned. Rydych yn defnyddio grym y celfyddydau a diwylliant i ysgogi trawsnewidiadau cymdeithasol neu ffisegol teg yn eich byd chi, ochr yn ochr â phartneriaid lleol.

Rydych wedi…  dechrau’n dda, ond eisiau datblygu’ch prosiect i gael mwy fyth o effaith.Felly bydd angen chwilfrydedd, meddwl agored a dyfalbarhad arnoch i fynd i’r afael â’r heriau sydd o’ch blaen.

Byddwch yn meithrin…  dealltwriaeth o strategaeth, cysyniadau dylunio ac arweinyddiaeth gan Brifysgol Pennsylvania (UDA), NAS, mentoriaid ac ymarferwyr lleol yn y maes, yn ogystal â’ch cymheiriaid. Dywedodd 94% o’r Cymrodyr eu bod wedi dysgu sgiliau newydd sy’n berthnasol i’w gwaith.

Byddwch yn defnyddio…  eich gwybodaeth newydd ar unwaith.Gyda’n gilydd, byddwn yn profi, yn addasu ac yn adeiladu ar eich gwaith. Ar ei ddiwedd, bydd gennych eglurder… a chynllun pendant. Dywedodd 90% o’r Cymrodyr eu bod yn rhannu’r hyn y maent wedi’i ddysgu o’r rhaglen â’u cydweithwyr a’u sefydliadau.

Byddwch yn ymuno â… chymuned anhygoel o gydweithredwyr sy’n ymroddedig i ddysgu oddi wrth ei gilydd a rhannu gwybodaeth a’i  gilydd. Mae’n garfan gysylltiedig sy’n parhau i gefnogi ei gilydd ymhell ar ôl i’r rhaglen ddod i ben.

————————————————————–

Pwy Ddylai Wneud Cais?

Pobl sy’n: 

 • Artist, trefnydd cymunedol, gweinyddwr neu entrepreneur sy’n gweithio ar brosiect i greu newid cymunedol cadarnhaol drwy’r celfyddydau a diwylliant ac yn barod i fynd â’ch prosiect i’r lefel nesaf
 • Gweithio i sefydliad neu weithwyr llawrydd
 • Chwilfrydig, agored, a chydweithredol
 • Awyddus i ymuno â chymuned ymarfer a fydd yn eich dal yn atebol
 • Parod i gyfrannu eu sgiliau ac ymrwymo amser i weithredu ar yr hyn y maent yn ei ddysgu
 • Anogir ymgeiswyr ag anableddau a phobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i wneud cais

Mae’r rhaglen hon yn ymwneud â gweithredu ac rydym yn cydnabod bod y gwaith hwn yn digwydd fesul cam. Yr ymgeiswyr mwyaf cystadleuol fydd y rhai a chanddynt eisoes ddechrau da:

 

Cliciwch yma i gychwyn eich cais i Gymrodyr Cymuned Greadigol y DU.

————————————————————–

Amserlen 

17 Mawrth 2020
Ceisiadau’n agor

12 Mai 2020
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

12-20 Hydref 2020
Tŷ Cymuned Greadigol  // Swydd Efrog

Tachwedd 2020 – Ionawr 2021
Dysgu Ar-lein

I’w gadarnhau 2021
Uwchgynhadledd NAS // yr Unol Daleithiau

————————————————————–

Cwricwlwm Craidd 

STRATEGAETH: Egluro gwerth a safle unigryw eich prosiect yn eich cymuned

CYSYNIADAU DYLUNIO: Dysgu proses gylchol sy’n canolbwyntio ar bobl ar gyfer datblygu a phrofi syniadau newydd

ARWEINYDDIAETH: Datblygu meddylfryd twf a ffordd o arwain sy’n deillio o’ch gwerthoedd

————————————————————–

Costau Cyfranogi

Diolch i gefnogaeth hael Arts Council England a’r Calouste Gulbenkian Foundation (Cangen y DU), mae holl ffioedd y rhaglen (£10,000) wedi’u talu.

Mae’r cymrodyr yn gyfrifol am trefniadau teithio i’r digwyddiad yn Swydd Efrog ac oddi ar 12-20 Hydref 2020.

      

 


 

UK Creative Community Fellows

Ymunwch â Gweminar

Eisiau dysgu mwy am y cymorth a gewch gan Gymrodyr Cymuned Greadigol y DU a’r effaith a gaiff ar eich prosiect er mwyn ysgogi trawsnewidiad cadarnhaol yn eich cymuned? Ymunwch â’n gweminar!

 

Click here to read this page in English/ Cliciwch yma i ddarllen y dudalen hon yn Saesneg 

Who made this website?